Algemene voorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 •  De voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  • De reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten
  • De vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen, indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering
  • De ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming
  • De verstrekte maaltijden
  • De bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs
  • Ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep
  • De taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht
  • Of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten
 • De totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn
 • De betalingsmodaliteiten
 • Het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald
 • Algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied
 • De vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding
 • Inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst

4.1

 • Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een pdf
 • Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:

 • De bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan
 • Dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft
 • De naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie
 • De naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-conformiteit
 • De verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden
 • Informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is
 • Informatie over de interne klachtenafhandeling
 • Informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbehandeling
 • Informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 • De nodige ontvangstbewijzen
 • Vouchers en vervoerbewijzen
 • Informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst

Artikel 5: Prijsherziening

5.1 Niet van toepassing.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 • De organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt en
 • De eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht

7.2 Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

8.1 Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

 • De organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 • Het om een onbeduidende verandering gaat, en
 • De organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een pdf, in kennis stelt

9.2

 • Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
  • Van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis
  • Van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt
  • Van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit
  • Van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
  • In voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 • Indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  • Twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen
  • Zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen
  • 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 2 dagen duren, of
 • Indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1

 • De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis, bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator
 • In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten
 • Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten

11.2

 • De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen
 • In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding
 • De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 • Onmogelijk is, of
 • Onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten
 • Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15

12.3

 • Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken
 • Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist

12.4

 • Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit
 • Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe
 • De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5

 • Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken
 • Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger
 • Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

13.1 De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 • De reiziger
 • Een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of
 • Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 • Nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand
 • De reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf 1250 € werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).

19.5 Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.6 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN COACHING 

Algemeen

Kommit biedt meerdere diensten aan, een gedeelte coaching en een gedeelte reizen.

Het gedeelte coaching bestaat uit een abonnement waarbij sport coaching en voedingsadvies zijn inbegrepen. Als het programma-activiteiten bevat die minder dan 24 uur duren vallen deze ook onder het coaching gedeelte. Daarnaast is er soms de mogelijkheid om bepaalde extra diensten te boeken, afhankelijk van het abonnement waarvoor de klant kiest.

Het gedeelte reizen dat Kommit aanbiedt valt onder aparte voorwaarden. Deze voorwaarden kan u eveneens op onze website vinden.

Prijzen

De vermelde prijzen voor de voorbereiding zijn inclusief btw.

De prijzen staan vermeld op de website en in de door Kommit bezorgde coaching-overeenkomst.

Diensten van Kommit

De diensten van Kommit bestaan voornamelijk maar niet uitsluitend uit sportieve coaching, voedingsadvies en reizen. De algemene en bijzondere voorwaarden betreffende reizen kan u op onze website vinden.

Kommit biedt naast reizen een abonnement aan waar de klant sportief voorbereid wordt op een specifiek sportief doel. Deze dienst kan o.a. bestaan uit inspanningstesten, personal coaching, workshops, …

Meer details hierover per traject zijn te vinden op onze website of in de door Kommit bezorgde coaching-overeenkomst.

Betaling

Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. De betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE32 6451 0496 0402, met vermelding van voor- en achternaam van de deelnemer + de naam van het traject waaraan wordt deelgenomen. De betaling voor het abonnement dient op de rekening van Kommit te staan voor de aanvang van de maand waarin de dienst geleverd wordt.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling behoudt Kommit zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang te onderbreken.

Indien er niet binnen de aangegeven termijn betaald werd, zal er een betalingsherinnering gestuurd worden per e-mail. Als vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn zal Kommit gerechtelijke stappen ondernemen.

Indien u in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00% per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €50 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Kommit te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten. Wanneer Kommit ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat het ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij.

Annuleren van het abonnement

De klant kan steeds zijn abonnement opzeggen. Hierbij dient de klant rekening te houden met een opzegtermijn van minstens 7 dagen voor het einde van de lopende maand. Bijvoorbeeld: als u op 1 januari met uw traject start en u wilt uw abonnement stopzetten vanaf april, laat u per e-mail weten voor 24 maart. Als u na 24 maart het abonnement stopzet betaalt u tot eind april.

Kommit behoudt zich het recht toe om het abonnement te annuleren als de klant fysiek te weinig vorderingen maakt in functie van het te bereiken doel. Deze beslissing zal steeds in samenspraak gebeuren met de toegewezen sportarts. In een dergelijk geval zal Kommit het abonnement stopzetten op het einde van de lopende maand.

Persoonsgegevens en privacy beleid

Meer informatie over ons privacy beleid kan u vinden in onze Privacy & Cookie Policy.

Voor de opvolging en begeleiding van onze deelnemers werken wij samen met Coachbox. Coachbox is een platform bedoeld voor het begeleiden van atleten. In Coachbox worden medische gegevens van de klant opgeslagen. Alle informatie aangaande het privacy beleid van Coachbox kan u hier vinden: Coachbox Privacy Policy.

Kommit maakt daarnaast een specifieke groep aan bij Strava, een online sociaal platform voor sporters. Hier kunnen deelnemers, na zelf een account te hebben aangemaakt, zich laten toevoegen. Het privacy beleid van Strava kan u hier vinden: Strava Privacy Policy.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud die voorkomt op onze website www.kommit.be, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kommit.

Aansprakelijkheid

Kommit doet er alles aan om de combinatie van aangeboden diensten foutloos te laten verlopen. Mocht u niet tevreden zijn over de uitvoering van deze diensten, of als u meent dat Kommit niet volbrengt wat het belooft, kan u dat te allen tijde melden via team@kommit.be. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om te bekijken wat er misliep, wat een passende compensatie kan zijn en hoe dat in de toekomst vermeden kan worden.

Als de klant afspraken zoals voedingsconsultaties, activiteiten of welk opdrachtadvies dan ook niet respecteert kan hij hier geen vergoeding of compensatie voor krijgen. Uiteraard staat het de klant vrij om dit vooraf te melden met de vraag voor wijziging van de afspraak. In dat geval zal Kommit in de mate van het mogelijke proberen een oplossing te vinden.

Mocht er door overmacht vanuit Kommit een afspraak niet nagekomen worden zal Kommit de klant onmiddellijk op de hoogte stellen en indien vereist een nieuwe afspraak voorstellen.

Kommit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en/of mentale letsels, directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, activiteit of opdrachtadvies.

Daarnaast kan Kommit evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging van materiaal ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, activiteit of opdrachtadvies.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kommit levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal Kommit de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Kommit kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld kan u dat melden via team@kommit.be.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kommit geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kommit kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Kommit verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorzieningen

Kommit behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van een maand. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Kommit beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden kan u ons steeds contacteren via team@kommit.be.