Bijzondere voorwaarden

REIZEN

Artikel 1: Inschrijven, annuleren en wijzigen

1.1 Het boeken van de reis gebeurt via het terugsturen van de ondertekende bestelbon aan Kommit en het betalen van een voorschot van 30% van de reissom.

1.2 Het saldo dient uiterlijk 60 dagen voor afreis aan Kommit betaald te worden.

1.3 De vluchten die Kommit boekt kunnen slecht 48h of minder in optie genomen worden bij de luchtvaartmaatschappij. Als u de vluchten via Kommit wenst te boeken dienen die binnen deze periode betaald te worden.

1.4 Wie andere deelnemers inschrijft is aansprakelijk voor het nakomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

1.5 Elke annulering of aanvraag tot wijziging dient via e-mail aan Kommit gemeld te worden.

1.6 Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht:

  • In geen geval worden de door de reiziger betaalde en uitgeschreven vliegtuigtickets of andere vervoersbewijzen door Kommit terugbetaald aan de reiziger, tenzij Kommit de gemaakte kosten kan terugvorderen bij de vervoersmaatschappij. In dat geval zal een terugbetalingen enkel gebeuren in geval de reisorganisator de terugbetaling van de vervoerskosten zelf heeft ontvangen.
  • In geval van voorafbetaling door de organisator van accommodatie of andere diensten kunnen de annuleringskosten voor deze onderdelen oplopen tot 100%
  • Annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering:
    • Tot 60 dagen voor de afreis: 25% van de reissom
    • Van 60 tot 30 dagen voor de afreis: 50% van de reissom
    • Minder dan 30 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding op de plaats van vertrek of afspraak: 100% van de reissom

1.7 Deze annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

1.8 Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de voorgestelde prijsaanpassing.

1.9 Indien de annulering of wijziging wordt doorgestuurd op een zaterdag, zondag of feestdag is zij tegenover de organisator slechts tegenstelbaar op de eerstvolgende werkdag.

1.10 De reiziger dient, onmiddellijk na bevestiging van de reis, een reisbijstandsverzekering voor deze reis af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

1.11 De premies van deze reisbijstandsverzekering zijn niet terug betaalbaar.

1.12 Bij niet-tijdige betaling van het saldo heeft de organisator, na een ingebrekestelling lastens de inschrijver, het recht de pakketreisovereenkomst te verbreken en de contractuele annuleringsvoorwaarden toe te passen.

Artikel 2: Prijzen

2.1 De vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.

2.2 De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is, behoudens kennelijke materiële vergissing, vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.

2.3 Niet-inbegrepen zijn de kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

2.4 Bij aankoop van een vliegtuigticket via Kommit wordt een ticket fee van 50 EUR aangerekend.

Artikel 3: Formaliteiten

3.1 De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem op de website, in de verstrekte documenten of door Kommit worden medegedeeld. Hij of zij dient in het bezit te zijn van geldige, niet vervallen, identiteitspapieren voor de gereserveerde reis.

3.2 De internationale reispas dient geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de voorziene terugkeer. De reiziger dient tevens in te staan voor het eventueel bekomen van de nodige visa. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen spontaan hun nationaliteit mee te delen.

3.3 Indien geen internationale reispas vereist zou zijn dienen alle reizigers, met inbegrip van de kinderen, over een geldige identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun beide ouders vergezeld worden dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen waarop de beide ouders hun toestemming verlenen om alleen of met een van de ouders te reizen, en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in het thuisland.

3.4 De reiziger is gehouden om Kommit de correcte schrijfwijze van de namen en correcte geboortedatum van alle reizigers waarvoor hij een reis besteld door te geven. Fouten in het doorgeven van deze informatie kunnen resulteren in kosten voor de reiziger. Kommit kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een, door de reiziger, verkeerdelijk doorgegeven naam of geboortedatum. Enkel officiële namen, zoals vermeld op de internationale reispas of identiteitskaart, worden aanvaard.

3.5 De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Gezien Kommit geen medische bevoegdheid heeft dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

3.6 Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

3.7 De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de organisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

3.8 Huisdieren kunnen, gezien de avontuurlijke aard van onze reizen, niet meegenomen worden op onze reizen.

Artikel 4: Reisduur, programma en uurregelingen

4.1 De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en bijzonderheden zoals vermeld in de reisinformatie die kort voor vertrek wordt bezorgd.

4.2 De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

4.3 Wijzigingen in de dienstregelingen van vliegtuigmaatschappijen kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst ten gevolge van een wijziging niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

Artikel 5: Aard van de reis

5.1 De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende mogelijke gebrek aan comfort en met eventuele programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

5.2 Gezien de aard van de reizen die Kommit organiseert dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s, evenals het mogelijke gebrek aan medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reizger kan hierbij geenszins Kommit of de lokale uitvoerder aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Bagage

6.1 Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd. Kommit is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van bagage.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De reiziger is verplicht om, na het afsluiten van de reisbijstandsverzekering, de praktische gegevens van deze verzekeringen zo snel mogelijk door te geven aan Kommit via e-mail.

7.2 Kommit raadt ten sterkste aan om naast de reisbijstandsverzekering ook een annulatieverzekering voor de reis af te sluiten.

7.3 De burgerlijke aansprakelijkheid van Kommit is gedekt door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering

7.4 De in onze documenten en website opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn op het moment van de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door Kommit worden meegedeeld.

7.5 De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats indien Kommit het internationale vervoer heeft geboekt. Kommit is niet verantwoordelijk voor vluchten of ander vervoer dat de reiziger zelf heeft geboekt.

Artikel 8: Klachtenregeling

8.1 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.

8.2 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

8.3 Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Artikel 9: Te koop aanbieding

9.1 De te koop aanbiedingen en informatie in onze brochures, nieuwsbrieven, op onze website en sociale media zijn te goeder trouw opgemaakt op basis van gegevens die op dat moment beschikbaar waren.